EnglishFrenchVietnamese

Tổng hợp các phần mềm làm việc:

1. Microsoft office 2019 (Word, excell, powerpoint, …)

2. Font chữ cho Windows

3. Autocad 2007

4. Autocad 2020

5. Font chữ cho Autocad

6. Adobe Photoshop 2020

7. Adobe Lightroom Classic 2020

8. Adobe Photoshop Elements 2020

9. Adobe Premiere 2020

10. SketchUp pro 2020

11. Tekla 16

12. Tekla Structures 20 SR1

13. Autodesk Revit 2019

14. Microsoft Project 2007

15. Phần mềm Camera công ty

16. Bentley Staad Pro

17. AIO Tool Công cụ kích hoạt bản quyền Windows và Office