EnglishFrenchVietnamese

  CHÍNH PHỦ Số: 37/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng _______________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; […]

Read More

a) Hiệu lực thi hành: 10/6/2015. b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để cụ thể hóa quy định tại tại Khoản 2 Điều 14 của Luật hải quan; xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí thành lập Cục Hải quan để đảm bảo tổ chức bộ máy của ngành hải […]

Read More

a) Hiệu lực thi hành: 15/6/2015. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng […]

Read More

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ; Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng. I. GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành […]

Read More