EnglishFrenchVietnamese

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

I. GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi: – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc các chuyên ngành xây dựng; – Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao; – Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành); – Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận; – Đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trường hợp cá nhân đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát các công trình cấp 4 ở vùng sâu vùng xa.

2. Hồ sơ xin cấp nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm: – Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký); – Chứng minh nhân dân (photo 02 mặt); – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan. Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình; – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

II. CẤP BỔ SUNG CCHN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi: – Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao, liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề; – Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận; – Kh«ng vi ph¹m c¸c quy ®Þnh trong ho¹t ®éng x©y dùng vµ ph¸p luËt cã liªn quan; – Đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trường hợp cá nhân đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát các công trình cấp 4 ở vùng sâu vùng xa.

2. Hồ sơ xin cấp nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm: – Đơn đăng ký cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề (theo mẫu) 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký); Có chứng chỉ cũ đã được cấp; – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề. Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình; – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan nội dung bổ sung hành nghề (theo mẫu); Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

III. CẤP CCHN KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

1.Đối tượng và phạm vi áp dụng: Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi: – Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong các chuyên ngành Xây dựng; – Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và ®· tham gia thùc hiÖn thiÕt kÕ kiÕn tróc Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh hoÆc 5 ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng được phª duyÖt (Kiến trúc sư hoạt động xây dựng), đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình (Kỹ sư hoạt động xây dựng); – Đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. 2. Hồ sơ xin cấp nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm: – Đơn đăng ký CCHN (theo mẫu); 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký); – Chứng minh nhân dân (photo 02 mặt); – Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (photo có công chứng); – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu); Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

IV. CẤP LẠI CCHN: Giám sát thi công xây dựng công trình, Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi: – Chứng chỉ hành nghề được cấp lại trong các trường hợp sau: + Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng; + Chứng chỉ cũ bị rách, nát; + Chứng chỉ bị mất; + Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi. – Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ xây dựng công nhận (đối với trường hợp giám sát thi công xây dựng công trình); – Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan. – Đối với trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do bị mất hoặc rách, nát thì Giám đốc Sở xây dựng tự xem xét quyết định, không phải thông qua Hội đồng tư vấn.

2. Hồ sơ xin cấp nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm: – Đơn đăng ký xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu) nộp tại Sở xây dựng, nơi đã cấp CCHN cũ; 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký); Có chứng chỉ cũ đó được cấp (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc chứng chỉ đã hết hạn); – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu). Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận.

V. CẤP BỔ SUNG CCHN KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HẠOT ĐỘNG XÂY DỰNG:

1.Đối tượng và phạm vi áp dụng: Cá nhân hiện không là công chức làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước có nhu cầu khi: – Có kinh nghiệm về lĩnh vực xin đăng ký hành nghề ít nhất 5 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt (Kiến trúc sư hoạt động xây dựng), đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình (Kỹ sư hoạt động xây dựng). Để thực hiện thiết kế cho 02 loại công trình hoặc khảo sát 02 loại công việc thì yêu cầu ít nhất 10 năm và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình cho mỗi loại; – Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan; – Đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

2. Hồ sơ xin cấp nộp 02 bộ, mỗi bộ gồm: – Đơn đăng ký cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề (theo mẫu) nộp tại Sở xây dựng, nơi đã cấp CCHN cũ; 02 ảnh màu cỡ 3×4 (chụp trong năm xin đăng ký); Có chứng chỉ cũ đã được cấp; – Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề; – Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan nội dung bổ sung hành nghề (theo mẫu); Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. VI. Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc.

VII. Lệ phí: 200.000 đồng. (theo Thông tư 167/2009/TT-BTC, ngày 19/8/2009 của Bộ Tài chính)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.