EnglishFrenchVietnamese

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của trưởng Phòng Kinh tế Tổng hợp tại kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ngày 10 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 cho hồ sơ có tên sau:

Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2:

Kỹ sư: Huỳnh Văn Nam.

– Số chứng chỉ: 070-0179. Số CMND: 331380480.

Điều 2: Phạm vi hoạt động của cá nhân được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Điều 3: Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

– Bộ Xây dựng (báo cáo);

– Như điều 3;

– Phòng KTTH; Đã ký: Đoàn Thanh Bình

– Lưu VT.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.