EnglishFrenchVietnamese

a) Hiệu lực thi hành: 10/6/2015.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành để cụ thể hóa quy định tại tại Khoản 2 Điều 14 của Luật hải quan; xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí thành lập Cục Hải quan để đảm bảo tổ chức bộ máy của ngành hải quan được tinh gọn, tránh lãng phí về nhân lực và chí phí, tránh việc thành lập thêm nhiều tổ chức bộ máy mới; đáp ứng yêu cầu về khối lượng công việc ngày càng tăng tại các địa bàn chưa có tổ chức hải quan, địa bàn có đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên các địa bàn này, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, thương mại quốc tế.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 chương, 12 điều, quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.

Nghị định áp dụng đối với: (1) Cơ quan hải quan các cấp; (2) Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.

Nghị định quy định về tiêu chí thành lập cục Hải quan, cụ thể về: nguyên tắc thành lập; tiêu chí thành lập; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan và địa phương (Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh nơi dự kiến thành lập Cục Hải quan).

Nghị định cũng quy định về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp, cụ thể về: nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hải quan; cơ cấu tổ chức của Hải quan (gồm Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan, trường hợp cần thiết, để đáp ứng yêu cầu quản lý, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, tổ chức lại các Đội, Tổ nghiệp vụ thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính); nhiệm vụ và hoạt động của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan và Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương; các điều khoản thi hành.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.