EnglishFrenchVietnamese

Cấp chứng chỉ quy hoạch: 10 ngày (theo quy định 10 ngày), Phạm vi áp dụng cho các địa điểm để có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. 1. Bộ phận xử lý nghiệp vụ: – Tại thị xã Vĩnh Long: Phòng Quy hoạch Kiến trúc – Tại các huyện: Phòng Hạ tầng kinh tế […]

Read More

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định 209/2004/NĐ-CP; Nghị định 49/2008/NĐ-CP ;Nghị định 12/2009/NĐ-CP; Nghị định 83/2009/NĐ-CP; Thông tư 03/2009/TT-BXD. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG: Các dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê […]

Read More