EnglishFrenchVietnamese

Cấp chứng chỉ quy hoạch: 10 ngày (theo quy định 10 ngày), Phạm vi áp dụng cho các địa điểm để có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

1. Bộ phận xử lý nghiệp vụ:

– Tại thị xã Vĩnh Long: Phòng Quy hoạch Kiến trúc

– Tại các huyện: Phòng Hạ tầng kinh tế Huyện

2. Thủ tục:

– Đơn xin chứng chỉ quy hoạch công trình xây dựng do chủ đầu tư đứng tên: ghi rõ địa chỉ, số thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích đất (1 bản chính theo mẫu).

– Trích lục bản đồ giải thửa khu đất xin chứng chỉ quy hoạch có thể hiện quan hệ đến các khu lân cận như hệ thống giao thông, sông rạch, nguồn nước, các công trình kế cận … .(1 bản pho to).

– Sơ đồ mặt bằng tổng thể công trình xin chứng chỉ quy hoạch, được thể hiện trong phạm vi ranh giới khu đất (nếu có)

– Các văn bản, chủ trương, quyết định của cấp thẩm quyền về khu đất và công trình xin xây dựng hoặc cải tạo (nếu có).

3. Trình tự:

– Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển giao cho phòng nghiệp vụ.

Bước 2: Kiểm tra đánh giá và dự thảo kết quả hồ sơ 05 ngày.

Gồm các nội dung :

– Kiểm tra thành phần và nội dung hồ sơ;

– Đối chiếu, cập nhật địa điểm xây dựng lên bản đồ quy hoạch chi tiết, xem xét các thông tin trên tài liệu và bản đồ quy hoạch;

– Soạn thảo chứng chỉ quy hoạch, photo, in ấn tài liệu bản đồ.

– Thông qua lãnh đạo phòng kiểm tra.

Bước 3: Hoàn chỉnh văn bản – trình ký 03 ngày

– Dự thảo chứng chỉ QH gởi đến Lãnh đạo Sở để xem xét cho ý kiến.

– Sửa chữa văn bản theo góp ý của lãnh đạo Sở và trình ký.

Bước 4: Phát hành, lưu trữ 01 ngày.

– Chuyển chứng chỉ quy hoạch đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ để tổ chức phát hành theo quy định.

– Phòng Quy hoạch kiến trúc lưu giữ hồ sơ sau 12 tháng sẽ chuyển giao cho Văn phòng Sở lưu trữ.

Đối với các hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Xây dựng sẽ chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiềp nhận hồ sơ kèm theo nội dung đề nghị điều chỉnh hoặc yêu cầu bổ túc hồ sơ theo quy định để thông báo cho Chủ đầu tư,  thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết.

4. Thời gian thực hiện: Thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Lệ phí:

Đang đề nghị thu chi phí cấp chứng chỉ quy hoạch 50.000đồng/hồ sơ.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.