EnglishFrenchVietnamese

Tổng hợp các mẫu biểu, đề xuất công việc của công ty

01_Đề xuất công việc mẫu 1

02_ Đề xuất công việc mẫu 2

03_mẫu đề nghị thanh toán 1

04_Giấy đề nghị thanh toán 2

05_Mẫu Đề nghị tạm ứng

06_Mẫu thông báo

07_Mẫu công văn

08_Quyết định tiếp nhận nhân sự

09_Quyết định thôi việc

10_Mẫu đơn xin nghỉ phép

11_Mẫu đơn xin nghỉ việc

12_Giấy giao việc

13_Bien ban ky luat

14_Biên bản kiểm tra hải nam