EnglishFrenchVietnamese

Kết quả phỏng vấn tuyển dụng các vị trí tại Hải Nam Central từ ngày 22/9 đến ngày 25/9/2020

Chúc mừng các ứng viên đã hoàn thành tốt buổi phóng vấn!

  1. KQ tuyển dụng Quản Lý các bộ phận
  2. KQ tuyển dung NV Hanh chinh- Nhân sự
  3. KQ tuyen dung NV Ke toan- Thu ngan
  4. KQ tuyen dung NV Ky thuat- anh sang
  5. KQ tuyen dung NV Ky thuat- bao tri
  6. KQ tuyen dung NV le tan
  7. KQ tuyen dung NV Spa
  8. KQ tuyen dung NV bep   
  9. KQ tuyen dung NV Buong phong
  10. KQ tuyen dung NV Tap vu

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.